in

ދުވާލަކު ދެ ބިހަށް ވުރެ ގިނައިން ނުކާތި!ކުކުޅުބިހަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ސިއްޙީ މާޙިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުވާލަކު މަދުވެގެން 2 ބިހަށް ވިރެ އިތުރަށް ކައިނަމަ ސިއްޙަތަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ހުރަސް ރޮނގުން ފަރުމާކޮށްފައި ކޮންޑޯގެ ބޯޓުތަކުން ރަމްޒްކޮށްދެނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ކެފޭން ގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ގެއްލުންތައް