in

ޕީރިއަޑް ތަދު މިއީ ސަމާސާއެއް ނޫން!ޕީރިއަޑްވާ އުމުރުގެ އަންހެނުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް %80 މީހުން ނަކީ ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު ތަދުގެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނެވެ. ޕީރިއަޑް ތަދު ނުވަތަ މެޑިކަލް ގޮތަށް ބުނާނަމަ ޑިސްމެނޯރިއާއަކީ މީގެ ވޭން އާއްމު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ބަރޮސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން ބާކީ ނުކުރޭ

އެޕެންޑިކްސް ދުޅަވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް