in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކައިވެންޏަށްފަހު ފިރިމިހާގެ ލޯބިން ދަރިފުޅު މަޙްރޫމްވާންފެށީމާ މަންމަ ހަދައިދިން މުޖައްރިބްވި ފަންޑިތަ-އަޅުގަނޑުމެންވެސް ކައިވެނިކުރީ ވަރަށް ލޯބިން ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެކުގައި އުޅުމަށްފަހުގައެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނީ ހަމަ ވަރަށް ލޯބިންނެވެ. ކަންކަން ބަދަލުވާންފެށީ ކައިވެންޏަށް 2 އަހަރުވެ. ދަރިއަކުވެސް ލިބުނުފަހުންނެވެ. 
ކުއްލިއަކަށް ފިރިމީހާ ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑާއި އަޅާނުލަން ފަށައިފިއެވެ. ލޯބިން ކޮށްދެމުން އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްނުދޭން ފަށައިފިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ދަރިން އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބަލަން ޖެހޭ، ނަމަވެސް އޯވަޕްރޮޓެކްޓިވްވުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

ޖައްވުން ބެލިއިރު އެސްޓްރޮނޯޓަށް ދުނިޔެ ފެންނަން ހުރިގޮތް ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު