in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކުޑައިރު ދަރިން ފެނުނީމާ ބޮލުގަ ރިއްސި ބައްޕަ، މައިމީހާ އެކަނި ދަރިން ބޮޑެތިކުރީމާ ދަރިން އަތުން ފައިސާ ހޯދަންވީމާ ވަރަށް ލޯބިވޭ!މިވާހަކައަކީ ގިނަ ބައަކަށް އަޑުއަހަން ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށްނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ކުރަންޖެހުނު ތަޖުރިބާއެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 7 އަހަރުވީއިރު 3 ދަރިން ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފިރިމީހާއަކީ ހެނދުނު 7 ޖަހާއިރު މަސައްކަތުދާ މީހެކެވެ. މެންދުރު ކާން ލިބޭ ވަގުތުގައިވެސް ގެއަކަށް ނާދެއެވެ. ގެއަށް އަންނާނީ ރޭގަނޑު 8 ޖެހުމުންނެވެ. ވީމާ ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ހުރިހާ އަންހެނުންވެސް ކިޔާލަން ރަނގަޅު މިވާހަކައިން ބޮޑަށް ލަދުގަންނަންވީ ކޮން އަންހެނަކުކަން ނިކަން ބުނެލަބަލާށެވެ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ޒުވާނާއާ ކައިވެނިކުރި ދައްތަ ރޮނީއެވެ! ފަޤީރު ޒުވާނާއާ ކައިވެނިކުރިކޮއްކޮ އުފަލުން ނަށަނީއެވެ!