in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ވާގިނެތި އެނދުމަތިވެފައި އޮވެގެންވެސް ޛިކުރުކުރުން ގިނަކުރި އަންހެނަކަށް ކުއްލިއަކަށް ޝިފާ ލިބުނީ އާދައާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް!އަޅުގަނޑުގެ މަންމައަކީ ވަރަށް އާދައާ ޚިލާފް ތަޖުރިބާއެއް ކުރަންލިބުނު އަންހެނެކެވެ. މަންމަ ވާގިނެތި އެނދުމަތިވީ ލިބިފައިތިބި 4، 6، 8 އަހަރުގެ 3 ދަރިން ގޮވައިގެން އެކަނި އުޅެނިކޮށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާނެއެތިކޮޅުދީ އެހީތެރިވީ އަވަށްޓެރިންނެވެ. ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ގެނެސްދިނީވެސް އަވަށްޓެރިންނެވެ. މަންމައަށް ޝިފާލިބުނީ އެއްވެސް ބޭހެއް ކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. 
ދެން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަންމަގެ ފާފަފުއްސަވައި މަންމައަށް ޘަވާބު އިތުރުވާނެ ޢަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުން މާލެއިން ގޯއްޗަކާއި ގެއެއް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާގެ އަންތބަކާ ދަރިއަކު ހުރިކަން އެނގުމުން ލޯބި ޤުރްބާންކޮށް އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަން އިންތިހާއަށް!