in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަންމަ ޙާލުގަ ޖެހުނު ދުވަހު ބަލަންޖެހުނީ ބައްޕަ ވަރިކުރިކަމުގެ ރުޅީގަ ދަރިފުޅުގެ ސިފަހުތުރުކަމަށްބުނެ މަލާމާތްކޮށް ރޮއްވި ދަރިއަށް!އަޅުގަނޑުގެ މަންމައަށް ލިބިފައިވަނީ 3 އަންހެންދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. އެންމެ ދޮށީ އަޅުގަނޑެވެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ މަންމަ ވަރިކޮށްލާފައި ދިއުމުން އަޅުގަނޑު ގެންގުޅުނީ މަންމައެވެ. އަޅުގަނޑު ފިޔަވައި ދެން ތިބި 3 ދަރިންނަކީ މަންމަގެ ދެވަނަ ފިރިމީހާގެ ދަރިންނެވެ. 
އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ދެކެ މަންމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެ. ބައްޕަ މަންމަ ވަރިކޮށްލާފައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

އަޅުގަނޑުގެ އަންހެންދަރިފުޅު ބްލްކްމޭލްކުރުމުން ސަލާމަތްކުރެވުނީ އެޒުވާނާގެ އިތުރުން މަންމަ އާ ބައްޕަ ވެސް ހަމައެމަޅީގަ ޖައްސުވައިގެން!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކިޑްނީ ދޭންޖެހުމުން ފިރިމީހާވެސް އަޚުންވެސް މަކަރުހެދުމުން މަރަށް ތެޅިތެޅި އޮތް ޒުވާން އަންހެނަކަށް ދެއްވެވި ބޮޑު ނިޢުމަތުގެ ވާހަކަ-