in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މިސްކިތަކުން ވައްކަންކުރަން އުޅެނިކޮށް ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވުމުން އިޞްލާޙްވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑަކީވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރެވުނު ޒުވާނެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނަމާދުވެސް ކުރަމެވެ. އެގޮތުން އެއްދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު 2 ޖަހާއެހާކަންހާއިރު މިސްކިތަކަށް އެރިތަނުން ފެނުނީ އިމާމް ހަނދާން ނެތިގެން ބަންގިގޮވާ މައިކް ސްޓޭންޑްގައި ބައިންދާފައި އިންދައެވެ. 
އެވަގުތު ބޭނުންވެވުނީ އަވަހަށް މައިކް ވަގަށް ނަގާށެވެ. ވަށައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ގަދަނުވާނެކަމަށް ހީކޮށް އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެރިވި ފިރިއަކަށް ކެންސަރުޖެހުމުން ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގަ ހުރެ އެހީތެރިވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބީރުވުމުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޙައްލެއް ނުހޯދުނު މީހަކަށް 8 އަހަރުފަހުން ފުރަތަމަވެސް އިވުނީ ﷲ އަކްބަރުގެ އަޑު!