in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފިރިހެނުންނަށް އިތުބާރުކޮށް ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރެއަށް ވަންނަނަމަ ހަމަ އަހަރެމެންފަދަ އަންހެނަކަށް ދެވޭ ބޮޑު އަނިޔާއަކަށްވެދާނެ!: ސަޢީދާއަޅުގަނޑަށްވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ގުޅެވުނީ މީހެއްގެ ފިރިއަކާއިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެނގުނީ ގުޅުމަށް އަހަރުވެސް ފުރުނުފަހުންނެވެ. ކަންކަންއެނގުނުއިރު އެނާއަކީ 3 ދަރިންގެ ބައްޕައެކެވެ. ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އަނބިމީހާ އާއި އަދި 3 ދަރިންނާއިވެސް އެކުގައެވެ. 
އަންތބަކާއި 3 ދަރިން ތިބެމެ އަޅުގަނޑާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ސަބަބުކަމަށް އޭނާ ބުނީ ކުދިން ލިބުނު ފަހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސްކަމަށް މާބޮޑަށް ދަހިވެތިވެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ އޮޅުވާލި އަންހެނަކަށް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ގެއްލި ޖެހުނު ނިކަމެތިޙާލުގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: 3 ދަރިންނާ އަނބިމީހާ ނިކަމެތި ޙާލުގަ ބައިތިއްބާފަ ރީތި އަންހެނަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުކުރި މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-