in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ގަދަނުވާނެކަމަށް ހީކޮށް އިންތިހާއަށް އަނިޔާވެރިވި ފިރިއަކަށް ކެންސަރުޖެހުމުން ހިލޭ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގަ ހުރެ އެހީތެރިވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ މައިންބަފައިންނަކީ އެހާ ތަނަވަސް ބައެއް ނޫން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ކިޔަވައިދިނެވެ. ކިޔެވުމުން ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއްވެސް ލިބުނެވެ. ލިބުނު މުސާރައިން ފައިސާ އެއްކޮށްގެން ފްލެޓަކަށް އެޑްވާންސް ދައްކައި ފްލެޓެއްވެސް ހޯދީމެވެ. އެދުވަސްވަރު ބައްދަލުވި ޒުވާނަކާއި ގުޅި ކައިވެނިވެސް ކުރީމެވެ. 
ކައިވެންޏަށް 3 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނެވެ. ގަދަވިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާގެ އަންތބަކާ ދަރިއަކު ހުރިކަން އެނގުމުން ލޯބި ޤުރްބާންކޮށް އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަން އިންތިހާއަށް!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މިސްކިތަކުން ވައްކަންކުރަން އުޅެނިކޮށް ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވުމުން އިޞްލާޙްވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ-