in

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް، ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް، މާފަންނު ލައިޓްކޯނަރ-4 ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީ ޢައްޔަންކުރައްވައި، މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާއަށާ ވަރިކުރިމީހާއަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޮޑު ލަނޑެއްދޭން އުޅުމުން އޭނާ ބާކީކޮށްލައި 2 އަންހެނުން ގުޅިގެން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ

އެމްއެންޔޫ ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. ޝައުގީ އައްޔަނުކުރައްވައިފި