in

ހއ. ބާރަށުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީޚީ 10 ކަމެއް – ދެވަނަބައިހއ. ބާރަށުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީޚީ 10 ކަމެއް – ދެވަނަބައިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މަލިކުގެ ރައްޔިތެކާ އެކީ ވަގުތުކޮޅެއް

ބާރަށު ރަމްލާ – ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީ