in

ހަނދުން ވެއްޓުނު ދޮލަނގުތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިލަދުންމަތި ތަކަންދޫގެ މާރަންމަގު އަތިރިމައްޗެވެ. އަތިރިމަތި ޖޯލީގައި ތިބި ހަރުފުރައިގެ މީހުންނަކަށް ޖަޕާނު މީހުންގެ މިޚިޔާލެއް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. މިމީހުންގެ ވިސްނުމުގައި އެފަދަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ސިހުރު ހާހޫރައިގެ ހަނގުރާމަ: އެކުޅިވަރު މީހުން ދާކޮންމެރަށަކުން މީހުން ފައިބަންޖެހެނީ ރަށްގިރާތީ

އުތީމު އާދަމްބޭގެ ގަލަމުން: ސަޤާފަތުގެ ތެރެއިން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދިވެހި މަސްވެރިކަން