in

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރެއްވުން: ސަޢީދު


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރެއްވުން ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ލިބޭ އާމްދަނީ އެކުގަ އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން އަތްމަތި ދަތިޙާލުގަވެސް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް އުންމީދުކުރި މީހަކަށް ލެއްވެވި ރަހްމަތުގެ ވާހަކަ-

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި