in

ބޮޑުދަތުރު ޑޮކިއުމަންޓްރީ ނެރެފި


“ބޮޑުދަތުރު” ޑޮކިއުމަންޓްރީ މިއަދު “ތިލަދުން” އިން ނެރެފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޮޑުދަތުރު ޑޮކިއުމަންޓްރީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ދިވެހީންނަށް ތަޢާރަފުވިގޮތް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލިބޭ މުސާރަ ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ހުސްކޮށްލާފަ އަނބިމީހާގެ މުސާރައިންވެސް ވައްކަންކުރަން ބޭނުންވާ ފިރިން ގިނަވެއްޖެ!