in

ކައިވެނިކުރަން އެދުމުން ލޯފަންމީހަކަށްވާތީ ނުރުހުނު އަންހެނަކަށް ކުރިމަތިވި އާދައާ ޚިލާފް ތަޖުރިބާއެއްގެ ވާހަކަ-އަހަރެންގެ އަވަށްޓެރިންގެ ތެރޭގައި ލޯފަން މީހަކު ހުރެއެވެ. އޭނާގެ ލޮލަށް އަހަރެން ނުފެނުނު ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އަޑާއި ވަހުން އޭނާ އަހަރެން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވާކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ. 
އޭނާއަކީ ރީތިވެސް މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ލޯފަން މީހަކަށްވުމުން އަހަރެން އޭނާއަށް ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ. ވިސްނިފައި އޮންނަނީ އޭނާއަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ، 2 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!

އުރުދުންގެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް، ޣައްޒާއަށް ވަދެއްޖެ