in

ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިސްރުގެ މުދައްރިސުންނާއެކު އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ސެންޓަރެއް އަޅަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިނގުން މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކޮށްފި