in

ކުރީ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި ޕްރިންސިލް އަނބުރާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށްކުރީ ސަރުކާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރި އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަލުން އަނބުރާ އެ ވަޒީފާ ނުކުމެއްޖެއެވެ.

އަރަބިއްްޔާ ސްކޫލ ޢިމާރާތުގައި ރެނދުލައި، އެ ސްކޫލު އިމާރާތުން ނިކުންނަންޖެހި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަނބިމީހާގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަން މަންމަ ބުނެދިން ބަރާބަރު “ފަންޑިތަ”-

އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޝުޖާއު އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފި