in

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިނގުން މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކޮށްފި


ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން، ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކުރުމަށް 2023 ނޮވެންބަރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރާއި ދެވަނަބުރާއި ދެމެދު ދޫކުރި ފުލެޓްތައް ރިވިއު ކުރަނީ!