in

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު އުމުރުފުރާ: 16 އަހަރުން ދަށް


ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު އުމުރުފުރާއަކީ 16 އަހަރުން ދަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް އެއްގޮތް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސިފަހުތުރުވެފަ ޒަމާނީ ތަހްޒީބަށް ލޯބިނުކުރާތީ ވަރިކޮށް ފޮނުވާލަން މަންމަ މަޖުބޫރުކުރި އަނބިމީހާ ހަމައެމަންމައަށް އަގުބޮޑު ޖަވާހިރަކަށްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވައިފި