in

ކެބިނެޓް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކުރުމަށް މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް!


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާއި، ކުރިއެރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް ނިންމަވައިފިއެވެ.
ވަޒީރުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަންމަ ފިޔަވައި ޢާއިލާގެ އެންމެންގެ ފަރާތުން ހިތްދަތިކަން ލިބެމުންދާ އަންހެނެއްގެ އިޙްޞާޞްތައް- ވަރަށް ހިތްދަތި!

އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް