in

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ގ. އަތަ، ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކައިވެންޏަށް އެދުނު މީހާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދަށްވުމުން ލަދުގަންނަވާލި އަންހެނަކަށް ކުރަންޖެހުނު ހިތާމައިގެ ވާހަކަ-

މި ސަރުކާރު ތަފާތުވާނެ، ސްޕީޑު ހުންނާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި: ޚަލީލް