in

އަނބިމީހާގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަން މަންމަ ބުނެދިން ބަރާބަރު “ފަންޑިތަ”-އަހަރެންނަށް ލިބުނު މީހާވީ އެންމެ އަގުބޮޑު، އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށެވެ. އެއިގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނައިން ފައިސާއަށްވެސް އެދެއެވެ. އަހަރެންގެ ކިބައިގައި ތަނަވަސްކަން ހުރުމުން އެއީ މާބޮޑުކަމަކަށްނުވިނަމަވެސް އެކަމާއިމެދު ވިސްނެން ފެށިއެވެ. 
އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިހާބޮޑެތި ޚަރަދުތައް މިކުރެވެނީ ހަމަ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ އަންހެނަކަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް

ކުރީ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި ޕްރިންސިލް އަނބުރާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް