in

އަނދިރީގެ ދުނިޔެ: ކުދިވަގުންގެ ޕާޓީއެއްނޯޓް: ތިރީގައި މިވާ ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ ދުވަހުނޫސް “ވިޔަފާރިމިއަދު” ގެ 19 ސެޕްޓެންބަރު 1968 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ ނޫހުންނެވެ. މިއީ “އަނދިރީގެ ދުނިޔެ: ކުދިވަގުންގެ ޕާޓީއެއް” މިސުރުހީގެ ދަށުން އަލިފު. ޝީނު….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

މައިދާން ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ އަހަރެމެންނަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން: ޣައްޒާގެ ވޮލެންޓިއަރ ޑޮކްޓަރުން

ތިލަދުންމަތީ މީހުން ތުޅުތައް މުގުހުރި ހާދިސާ