in

އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލަށް އަލުން އެ ވަޒީފާ ދީފި


މިދިޔަ އަހަރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މުޙައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުއްރަހީމް އަށް އަލުން އެ ވަޒީފާ ދީފިއެވެ.

ޝުޖާއު އެންމެ ފުރަތަމަ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ހަމަޖެއްސީ ޖެނުއަރީ 2018ގައެވެ. ނަމަވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަމާޒަކީ 30 ދުވަހުގެތެރޭ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން: ރައީސް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލާފޭރާން ބައުވުމުން ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ކަރުނައަޅަމުންދިއަ އަންހެނަކު ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމުން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ-