in

އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޝުޖާއު އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފި


ރާއްޖޭގައި އަރަބި ތައުލީމަށް ހާއްސަ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުއްރަހީމް،…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުރީ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި ޕްރިންސިލް އަނބުރާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި