in

އަރަބިއްޔާ އިން ވަކިކުރި ޕްރިންސިޕަލަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދީފި


ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރޮންސިޕަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރި، މުޙައްމަދު ޝުޖާއު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަލުން އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން ޝުޖާއު ވަކިކޮށް، އޭނާ ބަދަލުކުރީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މުލީއާގެ މަރާމާތުކުރަނީ ވިރާސީ ތަރިކައަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް: ވަޒީރު

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އެކަނިވެރި މައިން މަޅީގަ ޖައްސުވައި ފައިސާ ހޯދަމުން އައި ފިރިއެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެވި އުފަލުން ފުރޭވަރުގެ ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-