in

އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިން ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްފި


އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ވަގުތުން ހުސްކުރަން އިސްރާއިލްގެ ސިފައިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިން ނެރެ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބޮސް އުފާކޮށްދޭން މަޖުބޫރުކުރުމުންވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ އެކަން ނުކުރުމުން ވަޒީފާ ގެއްލި، ކައިވެނިވެސް ރޫޅުނު އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

ޣައްޒާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 2 ޓްރަކްގެ ތެޔޮ ވައްދަން އިސްރާއިލުން އެއްބަސްވެއްޖެ