in

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު


މިސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޕީޖީ އޮފީހަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހެޅުމުން، 10 މިނިޓް ތެރޭ ރެކޯޑު ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

“ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް”