in

އަމާޒަކީ ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެރުވުން: ސައީދު


ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުން މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީ ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމައަށް މައްޗަށް ޖެއްސުން ކަމަށް “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް”ގެ ކޯ ޗެއާ އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް ފިރިއަކު ލިބެންއޮއްވައިވެސް އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ހިތުގަ ނުޖައްސަން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލި އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

ގޯތި މަޝްރޫއު ރިވިއު ކުރަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ނިޔަތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ: މިނިސްޓަރު