in

އިންޑިއާ އާއި އިދިކޮޅަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު


އިންޑިއާ އާއި އިދިކޮޅަށް ދިވެހިން ކަންކަން ކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އުސޫލުން ބޭރުން ފުލެޓު ދީފައިވާނަމަ، ފްލެޓު ލިސްޓު ރިވިއުކުރާނެ: ހައިދަރު

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަޤްވާވެރި މާމައަކު މަރުވުމަށްފަހު ހުވަފެނުގައި ދިން އިރުޝާދަށް ޢަމަލުކުރުމުން ހެޔޮލަފާ އަންތބެއް ލިބި އޭނާގެ ސަބަބުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-