in

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް


އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގައި އިންޑިއާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކާކުކަން ނޭނގިހުރެ ވަޒީފާގަ ގެންގުޅުނު ދަރިފުޅާ ބެހެން އުޅުމުން “ތިއައީވެސް މަންމަގެ ނުބައިކަމުން ޖެހިފަހުރި ބައްޔެއްތޯ؟” ސުވާލުކުރި ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ-

ދިވެހި ދިދައަށް އޮތް އިޙުތިރާމް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި ކާރުކޮޅުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނަގަނީ