in

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި


އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން، ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެނަކަށް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ހަމަކިރިޔާ ސަލާމަތްވެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ- ހޭލުންތެރިވާން އެބަޖެހޭ!

ޕީޖީ ޝަމީމް ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް ލައިފި