in

އީވާ ރިޔާސަތުން ދުރުކުރަން ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި


ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސްކަމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުالله ވަކިކުރަން ހުށައެޅި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އީވާއަށް ނޯޓިސް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަންނާނާއި، އަލީ ރަޝީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވަނީ

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާ