in

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކޮށްފި


ބަންޑާރަނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި، ކަނޑައެޅޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭހެން ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފްކުރި ބިލް،…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހަމަލާ ހުއްޓާލަން ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުން ގޮވާލާ އަޑު ދުނިޔެއަށް އިއްވަން ޖެހޭ: އީވާ

އޭނާ ބަލިވި ސަބަބަކީ އަނބިމީހާއަށް މަކަރުހެދުމާ ޒުވާން އަންހެންކުދިން ދެކެ ލޯބިވުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބޭސް ސިޓީގައި ލިޔުމުން ލިބުނު ފަރުވާ ވަރަށް ބަރާބަރު!