in

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ގޭގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ހެޔޮލަފާ އަންތބަކު މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-