in

ވަޒީރުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި!


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

“ޑޮލަރުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް”

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ނުވެސް ދަންނަ މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމްތަކުރަން އަތްމަތިހުސްކޮށްލި އަންހެނަކު ވަރިކޮށް ގެއިން ނެރެލުމުން ގޮސް “ރަންދުނިޔެއަކަށް” ވަދެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-