in

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވައިފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ނަންތައް ފޮނުއްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްރާއީލުން ކުރަނީ ހަނގުރާމައެއް ނޫން؛ އެއީ ފަލަސްޠީނު މި ބިމުން ފޮހެލަން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި