in

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު އުމުރުފުރާ: 16 އަހަރުން ދަށް

މަންމަ ފިޔަވައި ޢާއިލާގެ އެންމެންގެ ފަރާތުން ހިތްދަތިކަން ލިބެމުންދާ އަންހެނެއްގެ އިޙްޞާޞްތައް- ވަރަށް ހިތްދަތި!