in

ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި


ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުން އާ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުން މާލީ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުނުވެ ގޮސް ސައިކަލުތަކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ސިފަހުތުރުމީހުންނާ ފަޤީރުންނާ މުސްކުޅިން ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނަމުން އައި އަންހެނަކަށް ޖެހުނު ނިކަމެތި ޙާލާ ތައުބާވުމުން ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-