in

މަންމަ ފިޔަވައި ޢާއިލާގެ އެންމެންގެ ފަރާތުން ހިތްދަތިކަން ލިބެމުންދާ އަންހެނެއްގެ އިޙްޞާޞްތައް- ވަރަށް ހިތްދަތި!މަންމާ އެވެ! މަންމަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވަމެވެ. މަންމަ އުފުލި ބުރަ އިޙުސާސް ކުރަމެވެ.
މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރީ އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެނޫން ގޮތެއް ނެތީއެވެ. ވަރަށް ކުޑަ އިރު މައިންބަފައިން ވަކިވެ، އުޅެން ޖެހުނީ ހަލަބޮލި ދިރިއުޅުމެކެވެ. މަންމަ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ލިބިފައި ތިބި ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވައިފި

ކެބިނެޓް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކުރުމަށް މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް!