in

މައިދާން ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ އަހަރެމެންނަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން: ޣައްޒާގެ ވޮލެންޓިއަރ ޑޮކްޓަރުން


ޚިދްމަތް ހޯދުމަށް އައިސް ތިބި ބަލިމީހުން ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ އޮތް “އޮޕްޝަނެއް”ނޫން ކަމަށް ޣައްޒާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވޮލެންޓިއަރ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޕްރޮޖެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ނުލައި، އިންޑިއާއެކު 100 އެއްބަސްވުން އެބައޮތް: ސަރުކާރު

އަނދިރީގެ ދުނިޔެ: ކުދިވަގުންގެ ޕާޓީއެއް