in

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމްގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރިކަން ސާބިތުވެ ހދ. ޖުޑީޝަރީ ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ އާދަމްގެ މަގާމު މެޖިސްޓްރޭޓަށް ދަށްކޮށްފިއެވެ.
އަލީ އާދަމްގެ މަގާމު ދަށް ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުށުގެ ރިކޯޑު 10 މިނެޓް ތެރޭގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

އެއް އުރަމަތި ނަގަން ޖެހުމުން ސިފަ ކަމުނުދާތީ އެއްލައިލި އަނބިމާއަށް ލެއްވެވި މާބޮޑު ރަޙްމަތާ ފިރިމީހާގެ އުނަގަނޑުންތިރިން ވާގިނެތި ނިކަމެތިވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-