in

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކޮށްފި


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާނުކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ޓަނަލެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ވީޑިއޯއެއް ނެރެފި

ސިފަހުތުރުވެފަ ޒަމާނީ ތަހްޒީބަށް ލޯބިނުކުރާތީ ވަރިކޮށް ފޮނުވާލަން މަންމަ މަޖުބޫރުކުރި އަނބިމީހާ ހަމައެމަންމައަށް އަގުބޮޑު ޖަވާހިރަކަށްވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ-