in

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ 5 މެމްބަރުން ކަނޑައަޅައިފިމަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ރިޔާސަތު ނުބެލެހެއްޓޭ ހާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އައު ރައީސް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަލުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމު ދަށްކޮށް، މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި