in

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ސައިފް


މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓު ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ