in

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ކަމަށް ޑރ.ކިނާނަތު


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަވާ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ކަމަށް،…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ބަލިވެ ހޮސްޕިޓަލުގަ ބޭއްވުމުން އެއްލައިލި ފިރިއަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ދެރައާ އަންހެންމީހާއަށް ލިބުނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ-

ރައީސްގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި