in

މުއިއްޒު އިންތިހާބުވި ފަހުން ދިން ފްލެޓުވެސް ބިމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ހައިދަރުޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިން ފްލެޓާއި އަދި ބިމަށް މި ސަރުކާރުން އިހުތިރާމު ނުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އަހުމަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިއަކު ނުލިބިގެން ފަންޑިތަހެދުމުން ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ބައްޕައަކާ ދިމައެއް ނުވި!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތުއްތު ކުއްޖަކު ބަލައިދޭން ކިޔަވަމުން ދިއަ ކޯސް މެދުކަނޑާލުމުން ލިބުނު ސެޓުފިކެޓާ ވަޒީފާއިން ހިތްފުރި ބަންޑުންވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-