in

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި


ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް” ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

މިކައުންސިލް ޗެއަރ ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޝުޖާއު އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް – ފިރުޒުލް