in

ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް


ލ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
ރޭ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މި ސަރުކާރު ތަފާތުވާނެ، ސްޕީޑު ހުންނާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި: ޚަލީލް

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ، 2 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!