in

ދިވެހި ދިދައަށް އޮތް އިޙުތިރާމް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި ކާރުކޮޅުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނަގަނީ


މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި ކާރުކޮޅުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނަގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަލްއުސްތާޛު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު މަންނާނާއި އަލީ ރަޝީދު މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ